Darmowa dostawa od 200,00 zł

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym chciałbym Cię poinformować, że przetwarzam Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Ja, Mariusz Sasiak w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej pod nazwą GROW SMART & PARTNERS MARIUSZ SASIAK, z siedzibą w 40-855 Katowice, ul. Wincentego Janasa 15A lok. 26, adres korespondencyjny: 40-594 Katowice, ul. Józefa Gallusa 12/13, NIP 6341897253, REGON 240872464, jestem Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Patrycji Jambor, z którą możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez adres e mail: iod@growsmart.pl, telefon: +48 795 588 936 lub pisemnie na adres mojej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Poniżej znajdują się cele oraz podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzamy:
• w celu zawarcia umów sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art..6 ust..1 lit..b RODO);
• w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży, (podstawa z art..6 ust..1 lit..b RODO);
• w celach analitycznych [np.: optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania;
• optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit. f RODO);
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);
• w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1lit. f RODO);
• w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO), w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu;

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

Podstawowe dane identyfikacyjne
Elektroniczne dane identyfikacyjne
Elektroniczne dane lokalizacyjne
Wizerunek

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:
firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, likwidatorom szkód, agencjom marketingowym

innym niezależnym odbiorcom:
podmiotom z naszej grupy kapitałowej, których oferta uzupełnia naszą; partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą; partnerom handlowym,

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE.

VII. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umów sprzedaży przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umów sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: prawajednostki@growsmart.pl, zadzwoń pod numer: +48 795 588 936 lub udaj się do naszego Biura Obsługi Klienta. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:
• warunkiem zawarcia umowy
• dobrowolne


Jeżeli nie podasz danych 
• możemy odmówić zawarcia umowy i realizowania świadczeń

X. Informacja o źródle danych

Twoje dane uzyskaliśmy poprzez dane przekazane przez Ciebie na naszych stronach internetowych.

pixel